Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v najem – območje TAM

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v najem – območje TAM 

Deli vsebino:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Športni objekti Maribor

Koresova ulica 7

2000 Maribor

Številka: JP 4/2021

 

Datum: 03.05.2021

Športni objekti Maribor, Koresova ulica 7, 2000 Maribor, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/2018, z vsemi kasnejšimi spremembami in dopolnitvami), in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), objavlja

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB (JZP)

ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM

  Vabimo vas, da oddate ponudbo. 

 1. PREDMET ODDAJE

PREDMET ODDAJE V NAJEM IN OPIS PREDMETA, KI SE ODDAJA V NAJEM:

 1. ZEMLJIŠČA NA NASLOVU ZAGREBŠKA CESTA, MARIBOR (NEKDAJ KOPALIŠČE TAM)

 

 1. ZEMLJIŠČA NA NASLOVU ZAGREBŠKA CESTA, MARIBOR (NEKDAJ KOPALIŠČE TAM)

Nepremičnina, ki se nahaja na parc. št. 2419/3, 2414/1, 2412/1 (del), 2412/6, 2414/8, 2409, 2404/2 in 2406/1, vse k.o. 680 – Tezno v izmeri 22.648,00 m2 na naslovu Zagrebška cesta, 2000 Maribor, nekdaj kopališče Tam, ki sedaj v naravi predstavlja poslovne prostore in igrišča.

Nepremičnina se oddaja za športno dejavnost in s tem povezanimi aktivnostmi.

OPREMA PREDMETA NAJEMA:

Na parc. št. 2419/3, k.o. 680 – Tezno je vodovod, elektrika in napeljava komunikacija, na parc. št. 2409, k.o. 680 – Tezno je vodovod, ostala zemljišča so komunalno neopremljena.

Prikaz komunalne opreme zemljišč:

Prikaz namenske rabe zemljišč:

PONUDBENA CENA – NAJEMNINA:

Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni oz. letni najem ponujene nepremičnine.

 

GRAFIČNI PRIKAZ:

*z modro je označena lokacija nepremičnine, ki je predmet najema

  

 1. POGOJI ZA ODDAJO PONUDBE IN VSEBINA PONUDBE

Zavezujoča ponudba mora vsebovati:

 1. Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oz.:
 2. za s.p.: priglasitveni list,
 3. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje,
 4. za društva: odločbo o vpisu v register društev,
 5. za druge pravne osebe: izpisek iz drugega registra.
 6. Opis programa, ki bi potekal na predmetu najema in kratka predstavitev dosedanje dejavnosti ponudnika ter reference.
 7. Pravne osebe (razen neposredni oz. posredni proračunski uporabniki) in samostojni podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, in sicer:
 8. izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo transakcijske račune,
 9. izjavo banke o morebitnem številu blokiranih dni vseh računov ponudnika v preteklem letu,
 10. bilanco stanja za zadnje leto,
 11. bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih AJPES.
 12. Zainteresirani ponudniki (razen neposredni oz. posredni proračunski uporabniki) morajo za resnost ponudbe do vključno 22.05.2021 do 24:00 ure predložiti varščino v višini 10 % ponujene letne najemnine, in sicer z nakazilom na transakcijski račun številka SI56 0127 0600 0001 102, odprt pri Banki Slovenije, BIC banke BSLJSI2X, Referenca SI00 201001-2020, koda namena ADVA z dopisom: »plačilo varščine JP 4/2021« in original potrdilo priložiti k ponudbi ali predložiti original bančno garancijo za resnost ponudbe po zahtevanem vzorcu, ki je priloga v razpisni dokumentaciji. Veljavnost garancije mora biti vsaj do 22.05.2022.

Plačana varščina brez DDV-ja se uspelemu ponudniku vračuna v ceno najemnine oz. spremeni v finančno zavarovanje za korektno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 7 dni po končanem izboru.

Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne pogodbe v petnajstih (15.) dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina v celoti zapade.

 1. Vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno pogodbo za najem nepremičnine, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, in ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
 2. Neposredni oz. posredni proračunski uporabniki predložijo izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu oz. finančnem načrtu za plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za nepremičnine, ki jih najemajo.
 3. Izjavo o ponujeni višini mesečne najemnine.*
 4. Izjavo ponudnika, da je seznanjen in da se strinja s pogoji in navedbami v razpisu.*
 5. Izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne 10.06.2021.*

*Za točko 7, 8 in 9 se izpolni priložen obrazec (OBR-1).

 III. POSEBNE DOLOČBE O POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

 Ponudbe, prispele po razpisnem roku ter nedopustne ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo.

Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali dopustno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, lahko komisija:

 • pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali
 • opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
 • opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

V skladu z 6. in 7. odstavkom 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), (Uradni list RS, št. 11/18, z vsemi kasnejšimi spremembami in dopolnitvami) pri javnem zbiranju ponudb kot ponudnik ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

Direktor javnega zavoda Športnih objektov Maribor lahko kadarkoli ustavi začeti postopek oddaje nepremičnin do sklenitve pravnega posla brez vsakršne obrazložitve in brez vsakršne odškodninske odgovornosti.

 1. POGOJI NAJEMA
 • Nepremičnina se oddaja za nedoločen čas;
 • V primeru dveh ali več cenovno enakovrednih ponudb imajo, pod enakimi pogoji, prednost pri izbiri izvajalci programov Letnega športnega programa Mestne občine Maribor;
 • Po SKD 2008 mora imeti ponudnik kot glavno ali drugo dejavnost vpisano dejavnost 93.110 – Obratovanje športnih objektov ali 93.120 Dejavnost športnih klubov;
 • Ponudnik mora imeti v celoti poravnane finančne obveznosti do javnega zavoda Športnih objektov Maribor, Mestne občine Maribor in z njo povezanih oseb;
 • Ponudnik ne sme biti v sodnem sporu s Športnimi objekti Maribor, Mestno občino Maribor in z njo povezanimi osebami;
 • Strokovni delavec ponudnika mora imeti vsaj pet (5) let izkušenj na področju urejanja, vzdrževanja in vodenja zunanjih športnih površin. Ponudnik svoje dosedanje izkušnje izkaže z referencami;
 • Ponudnik ne bo imel pravice oddati najete nepremičnine v podnajem, brez predhodnega pisnega soglasja najemodajalca;
 • Najemnik bo dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se bosta pogodbeni stranki dogovorili z najemno pogodbo;
 • Najemnik ne bo upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v predmetno nepremičnino, niti ne pridobi nikakršnih pravic na predmetu najema na podlagi vlaganj. Pred pričetkom izvajanja del mora najemnik pridobiti izrecno pisno soglasje najemodajalca ter vsa morebitno potrebna dovoljenja na lastne stroške;
 • Najemnik je dolžan na predmetni nepremičnini zagotoviti pogoje za izvajanje programov športa (Letni program športa Mestne občine Maribor, v nadaljevanju LPŠ), v primeru, da Mestna občina Maribor na javnem razpisu za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom LPŠ, izvajalcem LPŠ kot lokacijo izvajanja programa dodeli nepremičnino, ki je predmet najema;
 • Najemnik je dolžan za potrebe LPŠ zagotoviti proste termine na nepremičnini, ki je predmet najema, po dogovoru z najemodajalcem. Najemnik, kot izvajalec LPŠ, ima prednost pred ostalimi izvajalci LPŠ;
 • V primeru izvajanja letnega programa športa na predmetni nepremičnini v času sklenjene najemne pogodbe, je najemnik upravičen do sorazmernega znižanja dogovorjene najemnine, glede na število izvedenih ur LPŠ na predmetni nepremičnini, vendar največ do 75 odstotkov (%) dogovorjene višine najemnine. Odstotek (%) znižanja najemnine se bo ugotavljal mesečno na podlagi poročil izvajalcev, iz katerih bo razviden obseg izvedenih ur LPŠ na predmetni nepremičnini;
 • Najemnik mora na lastne stroške pridobiti vsa morebitna dovoljenja (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje in obratovalno dovoljenje), ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje dejavnosti, ki jo bo opravljal na predmetu najema;
 • Najemnik je dolžan urejati igrišča ter skrbeti za funkcionalno urejenost le-teh;
 • Najemnik je dolžan skrbeti za red in čistočo v neposredni okolici predmeta najema;
 • Morebitno spremembo obratovalnega časa med trajanjem najemne pogodbe mora najemnik predhodno uskladiti z najemodajalcem.
 1. NAČIN ODDAJE JAVNE PONUDBE IN ROK ZA ODDAJO PONUDBE

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki PRIPOROČENO ali prinesejo OSEBNO v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR, Koresova ulica 7, Maribor, z obvezno oznako na ovojnici »PONUDBA ZA NAJEM NEPREMIČNINE —, »JP 4/2021« - NE ODPIRAJ«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 22.05.2021 do 24:00 ure.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v objavi o javnem zbiranju ponudb in v razpisni dokumentaciji.

Nepravočasne ponudbe ne bodo upoštevane in bodo zapečatene vrnjene ponudnikom.

Ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, vendar ima pomanjkljivo dokumentacijo, lahko ponudbo dopolni, kar pa ne velja za predložitev varščine ali bančne garancije za resnost ponudbe. Rok za dopolnitev ponudb je 3 koledarske dni od prejema poziva za dopolnitev.

Strokovna komisija bo ocenila le ponudbe, ki bodo popolne.

Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

 1. POSTOPEK IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA 
 1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 05.2021 ob 12:00 uri na naslovu: Koresova ulica 7, 2000 MARIBOR, v sejni sobi;
 2. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika;
 3. V primeru, da se na dan odpiranja zaradi nepredvidenega razloga komisija ne more sestati, se določi nov datum odpiranja ponudb, ki bo objavljen na spletni strani Športnih objektov Maribor, in sicer pod objavo predmetnega javnega zbiranja ponudb;
 4. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oz. o nadaljevanju postopka v petnajstih (15.) dneh od dneva javnega odpiranja ponudb;
 5. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene najemnine.

 VII. ROK VELJAVNOSTI PONUDBE

Rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 10.06.2021.

 VIII. JAVNA OBJAVA

 Javna objava za javno zbiranje ponudb za oddajo v najem je objavljena na spletni strani Športnih objektov Maribor: https://www.sportni-objekti-maribor.si/razpisi/ od dne 03.05.2021. 

 1. INFORMACIJE

 Ogled nepremičnine bo možen le po predhodnem dogovoru s predstavnikom Športnih objektov Maribor:

 • MATEJ PUNGARTNIK, GSM: 051 357 667, matej.pungartnik@somb.si

Pri zgoraj navedenem predstavniku dobite tudi vsa dodatna pojasnila v zvezi z oddajo v najem predmetne nepremičnine.

 

Direktor:

Tadej MEŽNAR

Javni Razpis TAM V Pdf
NAJEMNA POGODBA TAM
VZOREC BANČNE GARANCIJE ŠOM
ŠOM IZJAVA Kot Priloga