Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem – gostinski lokal v Dvorani Tabor

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem – gostinski lokal v Dvorani Tabor 

Deli vsebino:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Športni objekti Maribor
Koresova ulica 7
2000 Maribor

Številka: JP 3/2021

Datum: 01.04.2021

 Športni objekti Maribor, Koresova ulica 7, 2000 Maribor, na podlagi drugega odstavka 64. člena v povezavi s 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/2018, z vsemi kasnejšimi spremembami in dopolnitvami), in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), objavlja

 JAVNO ZBIRANJE PONUDB (JZP)
ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM

Vabimo vas, da oddate ponudbo za gostinski lokal v Dvorani Tabor.

 • PREDMET ODDAJE

PREDMET ODDAJE V NAJEM IN OPIS PREDMETA, KI SE ODDAJA V NAJEM:

 • Gostinski lokal v Dvorani Tabor na naslovu Koresova ulica 7, 2000 Maribor 2
 • GOSTINSKI LOKAL V DVORANI TABOR NA NASLOVU KORESOVA ULICA 7, 2000 MARIBOR

Nepremičnina, ki se nahaja na parc. št. 1292/2, k.o. 659 – Tabor, v izmeri 177,54 m2 na naslovu Koresova ulica 7, 2000 Maribor, v naravi predstavlja gostinski lokal v Dvorani Tabor.

OPREMA PREDMETA NAJEMA:

Nepremičnina predstavlja gostinski lokal v Dvorani Tabor in obsega naslednje prostore: vhod, skladišče, gostinski prostor, predprostor pred sanitarijami in sanitarije za moške ter ženske. Dostop do gostinskega lokala je iz Dvorane Tabor preko asfaltirane ceste z urejenimi pločniki ali iz parkirišča čez kovinski podest. V vhodu in v gostinskem lokalu je na tleh kamnita obloga, v skladišču, v predprostoru sanitarij in v sanitarijah pa je na tleh keramika. V gostinskem lokalu je na stenah lesena obloga, v skladišču in v sanitarijah pa so stene do stropa obložene s keramiko. Vgrajena so ALU okna s termopan zasteklitvijo, v gostinskem lokalu so prav tako nameščene ALU zunanje žaluzije. Gostinski lokal je priključen na vodovodno, električno in CATV omrežje, ogrevanje pa je skupno za celotno stavbo.

PONUDBENA CENA – NAJEMNINA:

Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni oz. letni najem ponujene nepremičnine.

GRAFIČNI PRIKAZ:

 *z modro je označena lokacija nepremičnine, ki je predmet najema

 1. POGOJI ZA ODDAJO PONUDBE IN VSEBINA PONUDBE

Zavezujoča ponudba mora vsebovati:

 1. Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oz.:
 2. za s.p.: priglasitveni list,
 3. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje,
 4. za društva: odločbo o vpisu v register društev,
 5. za druge pravne osebe: izpisek iz drugega registra.
 6. Kratka predstavitev dosedanje dejavnosti ponudnika ter reference.
 7. Pravne osebe (razen neposredni oz. posredni proračunski uporabniki) in samostojni podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, in sicer:
 8. izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo transakcijske račune,
 9. izjavo banke o morebitnem številu blokiranih dni vseh računov ponudnika v preteklem letu,
 10. bilanco stanja za zadnje leto,
 11. bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih AJPES.<
 12. Zainteresirani ponudniki (razen neposredni oz. posredni proračunski uporabniki) morajo za resnost ponudbe do vključno 20.04.2021 do 24:00 ure predložiti varščino v višini 10 % ponujene letne najemnine, in sicer z nakazilom na transakcijski račun številka SI56 0127 0600 0001 102, odprt pri Banki Slovenije, BIC banke BSLJSI2X, Referenca SI00 201001-2020, koda namena ADVA z dopisom: »plačilo varščine JP 3/2021« in original potrdilo priložiti k ponudbi ali predložiti original bančno garancijo za resnost ponudbe po zahtevanem vzorcu, ki je priloga v razpisni dokumentaciji. Veljavnost garancije mora biti vsaj do 20.04.2022.

Plačana varščina brez DDV-ja se uspelemu ponudniku vračuna v ceno najemnine oz. spremeni v finančno zavarovanje za korektno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 7 dni po končanem izboru.

Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne pogodbe v 15. dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina v celoti zapade.

 1. Vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno pogodbo za najem nepremičnine, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, in ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
 2. Neposredni oz. posredni proračunski uporabniki predložijo izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu oz. finančnem načrtu za plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za nepremičnine, ki jih najemajo.
 3. Izjavo o ponujeni višini mesečne najemnine.*
 4. Izjavo ponudnika, da je seznanjen in da se strinja s pogoji in navedbami v razpisu.*
 5. Izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne 10.05.2021.*

 *Za točko 7, 8 in 9 se izpolni priložen obrazec (OBR-1).

 III. POSEBNE DOLOČBE O POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

 Ponudbe, prispele po razpisnem roku ter nedopustne ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo.
 Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali dopustno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, lahko komisija:

 • pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali
 • opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
 • opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

V skladu z 6. in 7. odstavkom 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), (Uradni list RS, št. 11/18, z vsemi kasnejšimi spremembami in dopolnitvami) pri javnem zbiranju ponudb kot ponudnik ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

Direktor javnega zavoda Športnih objektov Maribor lahko kadarkoli ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla brez vsakršne odškodninske odgovornosti.

 1. POGOJI NAJEMA
 • Merilo za izbor ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba;
 • Nepremičnina se oddaja za nedoločen čas;
 • Sestavni del pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v najem je tudi določilo o sankcijah za morebitno kršitev pogodbeno dogovorjenih obveznosti najemnika, s katerimi bo zagotovljeno uresničevanje razvojnega programa samoupravne lokalne skupnosti in gospodarnost oddaje v najem;
 • Ponudnik mora imeti v celoti poravnane finančne obveznosti do javnega zavoda Športnih objektov Maribor, Mestne občine Maribor in z njo povezanih oseb;
 • Ponudnik ne sme biti v sodnem sporu s Športnimi objekti Maribor, Mestno občino Maribor in z njo povezanimi osebami;
 • Strokovni delavec ponudnika mora imeti vsaj pet (5) let izkušenj na področju gostinske dejavnosti, kar izkaže z referencami;
 • Ponudnik ne bo imel pravice oddati najete nepremičnine v podnajem, brez predhodnega pisnega soglasja najemodajalca;
 • Najemnik bo dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se bosta pogodbeni stranki dogovorili z najemno pogodbo;
 • Najemnik ne bo upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v predmetno nepremičnino, niti ne pridobi nikakršnih pravic na predmetu najema na podlagi vlaganj. Pred pričetkom izvajanja del mora najemnik pridobiti izrecno pisno soglasje najemodajalca ter vsa morebitno potrebna dovoljenja na lastne stroške;
 • Najemnik mora na lastne stroške pridobiti vsa morebitna dovoljenja (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje in obratovalno dovoljenje), ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje dejavnosti, ki jo bo opravljal na predmetu najema;
 • Najemnik je dolžan urejati gostinski lokal ter skrbeti za funkcionalno urejenost le-tega;
 • Najemnik je dolžan skrbeti za red in čistočo v neposredni okolici predmeta najema;
 • Morebitno spremembo obratovalnega časa med trajanjem najemne pogodbe mora najemnik predhodno uskladiti z najemodajalcem.
 • NAČIN ODDAJE JAVNE PONUDBE IN ROK ZA ODDAJO PONUDBE

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki PRIPOROČENO v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR, Koresova ulica 7, Maribor, z obvezno oznako na ovojnici »PONUDBA ZA NAJEM NEPREMIČNINE —, »JP 3/2021« - NE ODPIRAJ«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 20.04.2021 do 24:00 ure.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v objavi o javnem zbiranju ponudb in v razpisni dokumentaciji.

Nepravočasne ponudbe ne bodo upoštevane in bodo zapečatene vrnjene ponudnikom.

Ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, vendar ima pomanjkljivo dokumentacijo, lahko ponudbo dopolni, kar pa ne velja za predložitev varščine. Rok za dopolnitev ponudb je 3 koledarske dni od prejema poziva za dopolnitev.

Strokovna komisija bo ocenila le ponudbe, ki bodo popolne.

Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

 1. POSTOPEK IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA
 1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 22. 04.2021 ob 12:00 uri na naslovu: Koresova ulica 7, 2000 MARIBOR, v sejni sobi;
 2. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika;
 3. V primeru, da se na dan odpiranja zaradi nepredvidenega razloga komisija ne more sestati, se določi nov datum odpiranja ponudb, ki bo objavljen na spletni strani Športnih objektov Maribor, in sicer pod objavo predmetnega javnega zbiranja ponudb;
 4. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oz. o nadaljevanju postopka v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb;
 5. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene najemnine.

VII. ROK VELJAVNOSTI PONUDBE

Rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 10.05.2021.

VIII. JAVNA OBJAVA

Javna objava za javno zbiranje ponudb za oddajo v najem je objavljena na spletni strani Športnih objektov Maribor: https://www.sportni-objekti-maribor.si/razpis-2021 od dne 01.04.2021.

 1. INFORMACIJE

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z oddajo predmetne nepremičnine dobite pri predstavniku Športnih objektov Maribor:

 • GREGOR MILIČEVIC, gregor.milicevic@somb.si

Ogled nepremičnine je mogoč le po predhodnem dogovoru z zgoraj navedenim predstavnikom Športnih objektov Maribor.

Direktor:
Tadej MEŽNAR

Priloge:

Javno Naročilo V Pdf
NAJEMNA POGODBA All Star Bar
VZOREC BANČNE GARANCIJE ŠOM
ŠOM IZJAVA Kot Priloga