Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem – teniška igrišča

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem – teniška igrišča 

Deli vsebino:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Športni objekti Maribor
Koresova ulica 7
2000 Maribor

 

Številka: JP 5/2021

Datum: 09.06.2021

Športni objekti Maribor, Koresova ulica 7, 2000 Maribor, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/2018, z vsemi kasnejšimi spremembami in dopolnitvami), in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB (JZP)

ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM

Vabimo vas, da oddate ponudbo za nepremičnine na območju posameznega teniškega parka. 

 1. PREDMET ODDAJE

PREDMET ODDAJE V NAJEM IN OPIS PREDMETA, KI SE ODDAJA V NAJEM:

 1. TENIŠKI PARK V LJUDSKEM VRTU (TENIŠKI KLUB BRANIK MARIBOR)

Nepremičnina, ki se nahaja na parc. št. 1342/1, 1343, 1344, 1345 in 1346, vse k.o. 658 – Koroška vrata v izmeri cca. 17.783,16 m2 na naslovu Kajuhova ulica 6a, 2000 Maribor, v sklopu Teniškega kluba Branik Maribor, ki v naravi predstavlja poslovne prostore s pripadajočim zemljiščem v stavbi, ki se nahaja na parceli št. 1344, in teniška igrišča, ki se nahajajo na parcelah št. 1342/1, 1343, 1345 in 1346, vse k.o. 658 – Koroška vrata.

Nepremičnina se oddaja za športno dejavnost.

OPREMA PREDMETA NAJEMA:

Igrišča za tenis so v funkcionalnem stanju, ograjena in v celoti komunalno opremljena.

PONUDBENA CENA – NAJEMNINA:

Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni oz. letni najem ponujene nepremičnine.

POSEBNI POGOJI ODDAJE V NAJEM:

Najemodajalec lahko odpove najemno pogodbo brez odpovednega roka in zahteva od najemnika izročitev predmeta najema, prostega oseb in stvari, v primeru, da bi najemodajalec ali lastnik nepremičnin, na katerih so teniška igrišča, pričel s postopki za izvajanje rušilnih del ali drugih gradbenih investicijskih del na teh nepremičninah. Postopek za izvajanje rušilnih del ali drugih gradbenih investicijskih del predstavlja že pričetek postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvajanje rušilnih ali drugih gradbenih del ter vse nadaljnje postopke za gradnjo, ki sledijo postopkom za pridobitev ustreznih dovoljenj za rušenje ali gradnjo.

GRAFIČNI PRIKAZ:

*z modro so označene površine, ki so predmet najema 

 1. TENIŠKI PARK NA TABORU (ŽELEZNIČARSKI TENIŠKI KLUB MARIBOR)

Nepremičnina, ki se nahaja na parc. št. 1297/3, 1302/9, 1302/12, vse k.o. 659 – Tabor v izmeri cca. 18.267,14 m2 na naslovu Popovičeva ulica 8, 2000 Maribor, v sklopu Železničarskega teniškega kluba Maribor, ki v naravi predstavlja poslovne prostore s pripadajočim zemljiščem v stavbi na naslovu Popovičeva ulica 8, Maribor, ki se nahaja na parceli št. 1297/3, teniška igrišča, ki se nahajajo na parceli št. 1302/12 in teniško dvorano št. 2 s pripadajočim zemljiščem v stavbi na naslovu Popovičeva ulica 10, Maribor, ki se nahaja na parceli št. 1302/9m, vse k.o. 659 – Tabor.

Nepremičnina se oddaja za športno dejavnost.

OPREMA PREDMETA NAJEMA:

Igrišča za tenis so v funkcionalnem stanju, ograjena in v celoti komunalno opremljena.

PONUDBENA CENA – NAJEMNINA:

Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni oz. letni najem ponujene nepremičnine.

POSEBNI POGOJI ODDAJE V NAJEM:

Najemodajalec lahko odpove najemno pogodbo brez odpovednega roka in zahteva od najemnika izročitev predmeta najema, prostega oseb in stvari, v primeru, da bi najemodajalec ali lastnik nepremičnin, na katerih so teniška igrišča, pričel s postopki za izvajanje rušilnih del ali drugih gradbenih investicijskih del na teh nepremičninah. Postopek za izvajanje rušilnih del ali drugih gradbenih investicijskih del predstavlja že pričetek postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvajanje rušilnih ali drugih gradbenih del ter vse nadaljnje postopke za gradnjo, ki sledijo postopkom za pridobitev ustreznih dovoljenj za rušenje ali gradnjo.

GRAFIČNI PRIKAZ:

*z modro so označene površine, ki so predmet najema 

 1. POGOJI ZA ODDAJO PONUDBE IN VSEBINA PONUDBE

Zavezujoča ponudba mora vsebovati:

 1. Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oz.:
 2. za s.p.: priglasitveni list,
 3. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje,
 4. za društva: odločbo o vpisu v register društev,
 5. za druge pravne osebe: izpisek iz drugega registra.
 6. Opis programa, ki bi potekal na predmetu najema in kratka predstavitev dosedanje dejavnosti ponudnika ter reference.
 7. Pravne osebe (razen neposredni oz. posredni proračunski uporabniki) in samostojni podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, in sicer:
 8. izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo transakcijske račune,
 9. izjavo banke o morebitnem številu blokiranih dni vseh računov ponudnika v preteklem letu,
 10. bilanco stanja za zadnje leto,
 11. bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih AJPES.
 12. Zainteresirani ponudniki (razen neposredni oz. posredni proračunski uporabniki) morajo za resnost ponudbe do vključno 28.06.2021 do 24:00 ure predložiti varščino v višini 10 % ponujene letne najemnine, in sicer z nakazilom na transakcijski račun številka SI56 0127 0600 0001 102, odprt pri Banki Slovenije, BIC banke BSLJSI2X, Referenca SI00 201001-2020, koda namena ADVA z dopisom: »plačilo varščine JP 5/2021« in original potrdilo priložiti k ponudbi ali predložiti original bančno garancijo za resnost ponudbe po zahtevanem vzorcu, ki je priloga v razpisni dokumentaciji. Veljavnost garancije mora biti vsaj do 28.06.2022.

Plačana varščina brez DDV-ja se uspelemu ponudniku vračuna v ceno najemnine oz. spremeni v finančno zavarovanje za korektno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 7 dni po končanem izboru.

Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne pogodbe v 15. dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina v celoti zapade.

 1. Vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno pogodbo za najem nepremičnine, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, in ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki, zainteresirani za najem nepremičnin v sklopu Teniškega kluba Branik Maribor, izpolnijo priloženo najemno pogodbo z imenom »Najemna pogodba ŠOM – Branik«, ponudniki, zainteresirani za najem nepremičnin v sklopu Železničarskega teniškega kluba Maribor, pa najemno pogodbo z imenom »Najemna pogodba ŠOM – Železničar«.
 2. Neposredni oz. posredni proračunski uporabniki predložijo izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu oz. finančnem načrtu za plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za nepremičnine, ki jih najemajo.
 3. Izjavo o ponujeni višini mesečne najemnine.*
 4. Izjavo ponudnika, da je seznanjen in da se strinja s pogoji in navedbami v razpisu.*
 5. Izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne 16.07.2021.*

*Za točko 7, 8 in 9 se izpolni priložen obrazec (OBR-1).
III. POSEBNE DOLOČBE O POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

Ponudbe, prispele po razpisnem roku ter nedopustne ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo.

Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali dopustno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, lahko komisija:

 • pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali
 • opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
 • opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

V skladu z 6. in 7. odstavkom 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), (Uradni list RS, št. 11/18, z vsemi kasnejšimi spremembami in dopolnitvami) pri javnem zbiranju ponudb kot ponudnik ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

Direktor javnega zavoda Športnih objektov Maribor lahko kadarkoli ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla brez vsakršne odškodninske odgovornosti.

  1. POGOJI NAJEMA
   • Nepremičnina se oddaja za nedoločen čas;
   • Ponudnik lahko odda ponudbo le za eno lokacijo izmed navedenih v predmetni razpisni dokumentaciji;
   • V primeru dveh ali več cenovno enakovrednih ponudb za isto lokacijo imajo, pod enakimi pogoji, prednost pri izbiri izvajalci programov Letnega športnega programa MOM;
   • Po SKD 2008 mora imeti ponudnik kot glavno ali drugo dejavnost vpisano dejavnost 93.110 – Obratovanje športnih objektov ali 93.120 Dejavnost športnih klubov;
   • Ponudnik mora imeti v celoti poravnane finančne obveznosti do javnega zavoda Športnih objektov Maribor, Mestne občine Maribor in z njo povezanih oseb;
   • Ponudnik ne sme biti v sodnem sporu s Športnimi objekti Maribor, Mestno občino Maribor in z njo povezanimi osebami;
   • Strokovni delavec ponudnika mora imeti vsaj pet (5) let izkušenj na področju urejanja, vzdrževanja in vodenja zunanjih športnih površin. Ponudnik svoje dosedanje izkušnje izkaže z referencami;
   • Ponudnik ne bo imel pravice oddati najete nepremičnine v podnajem, brez predhodnega pisnega soglasja najemodajalca;
   • Najemnik je dolžan pred morebitno postavitvijo napihljive nadtlačne dvorane oz. primerljivega objekta za prekrivanje teniških igrišč pridobiti soglasje najemodajalca;
   • Najemnik bo dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se bosta pogodbeni stranki dogovorili z najemno pogodbo;
   • Najemnik ne bo upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v predmetno nepremičnino, niti ne pridobi nikakršnih pravic na predmetu najema na podlagi vlaganj. Pred pričetkom izvajanja del mora najemnik pridobiti izrecno pisno soglasje najemodajalca ter vsa morebitno potrebna dovoljenja na lastne stroške;
   • Najemnik je dolžan na predmetni nepremičnini zagotoviti pogoje za izvajanje programov športa (Letni program športa Mestne občine Maribor, v nadaljevanju LPŠ), v primeru, da Mestna občina Maribor na javnem razpisu za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom LPŠ, izvajalcem LPŠ kot lokacijo izvajanja programa dodeli nepremičnino, ki je predmet najema;
   • Najemnik je dolžan za potrebe LPŠ zagotoviti proste termine na nepremičnini, ki je predmet najema, po dogovoru z najemodajalcem. Najemnik, kot izvajalec LPŠ, ima prednost pred ostalimi izvajalci LPŠ;
   • V primeru izvajanja letnega programa športa na področju tenisa na predmetni nepremičnini v času sklenjene najemne pogodbe, je najemnik upravičen do sorazmernega znižanja dogovorjene najemnine, glede na število izvedenih ur LPŠ na področju tenisa na predmetni nepremičnini, vendar največ do 75 odstotkov (%) dogovorjene višine najemnine. Odstotek (%) znižanja najemnine se bo ugotavljal mesečno na podlagi poročil izvajalcev, iz katerih bo razviden obseg izvedenih ur LPŠ na področju tenisa na predmetni nepremičnini;
   • Najemnik je dolžan izvajati programe tenisa za vse pojavne oblike ter starostne skupine;
   • Najemnik mora na lastne stroške pridobiti vsa morebitna dovoljenja (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje in obratovalno dovoljenje), ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje dejavnosti, ki jo bo opravljal na predmetu najema;
   • Najemnik je dolžan urejati teniška igrišča ter skrbeti za funkcionalno urejenost le-teh;
   • Najemnik je dolžan skrbeti za red in čistočo v neposredni okolici predmeta najema;
   • Morebitno spremembo obratovalnega časa med trajanjem najemne pogodbe mora najemnik predhodno uskladiti z najemodajalcem.
   1. NAČIN ODDAJE JAVNE PONUDBE IN ROK ZA ODDAJO PONUDBE

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki PRIPOROČENO ali prinesejo OSEBNO v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR, Koresova ulica 7, Maribor, z obvezno oznako na ovojnici »PONUDBA ZA NAJEM NEPREMIČNINE —, »JP 5/2021« - NE ODPIRAJ«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika, priporočeno pa je tudi, da se navede, za kateri teniški park oziroma kompleks konkretno se ponudba daje.

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 28.06.2021 do 24:00 ure.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v objavi o javnem zbiranju ponudb in v razpisni dokumentaciji.

Nepravočasne ponudbe ne bodo upoštevane in bodo zapečatene vrnjene ponudnikom.

Ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, vendar ima pomanjkljivo dokumentacijo, lahko ponudbo dopolni (ne velja za predložitev varščine). Rok za dopolnitev ponudb je 3 koledarske dni od prejema poziva za dopolnitev.

Strokovna komisija bo ocenila le ponudbe, ki bodo popolne.

Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

   1. POSTOPEK IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

 Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 06.2021 ob 12:00 uri na naslovu: Koresova ulica 7, 2000 MARIBOR, v sejni sobi;

   1. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika;
   2. V primeru, da se na dan odpiranja zaradi nepredvidenega razloga komisija ne more sestati, se določi nov datum odpiranja ponudb, ki bo objavljen na spletni strani Športnih objektov Maribor, in sicer pod objavo predmetnega javnega zbiranja ponudb;
   3. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oz. o nadaljevanju postopka v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb;
   4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene najemnine.

 VII. ROK VELJAVNOSTI PONUDBE

Rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 16.07.2021.
 VIII. JAVNA OBJAVA

 Javna objava za javno zbiranje ponudb za oddajo v najem je objavljena na spletni strani Športnih objektov Maribor: https://www.sportni-objekti-maribor.si/razpisi/ od dne 09.06.2021.

   1. INFORMACIJE

Ogled nepremičnine bo možen le po predhodnem dogovoru s predstavnikom Športnih objektov Maribor:

   • Za Teniški park v Ljudskem vrtu (teniški klub Branik Maribor): MATEJ PUNGARTNIK, GSM: 051 357 667,
   • Za Teniški park na Taboru (Železničarski teniški klub Maribor): ROBERT HERGA, GSM: 041 262 300.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z oddajo v najem predmetne nepremičnine dobite pri zgoraj navedenima predstavnikoma.
JP 5 2021 Teniška Igrišča

VZOREC BANČNE GARANCIJE ŠOM (1)

NAJEMNA POGODBA ŠOM ŽELEZNIČAR

NAJEMNA POGODBA ŠOM BRANIK

ŠOM IZJAVA Kot Priloga (1)